Algemene voorwaarden

 

B & L Notarissen te Bergen (N.H.) en Langedijk

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege B & L Notarissen te Bergen (N.H.) en Langedijk diensten worden verleend.

 1. De notarissen vormen samen een maatschap en verrichten vanuit deze maatschap hun diensten. Deze maatschap is de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de maatschap opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.

 2. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap (waaronder ook de bestuurders van praktijkvennootschappen die vennoot zijn van de maatschap), kandidaat-notarissen en van al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn. Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

 3. Alle opdrachten worden door de maatschap met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

 4. De aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de maatschap aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de maatschap, overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

 7. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 8. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de maatschap. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

 9. Bij het inschakelen van derden neemt de maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De maatschap wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 10. De maatschap licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de maatschap gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

  Als de maatschap werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de maatschap het honorarium in rekening bij koper.
  De maatschap deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

De maatschap mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere

opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

 1. Op de dienstverlening van de maatschap is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

  van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is de maatschap onder meer verplicht inverband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat en, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, melding bij de Financial Intelligence Unit- Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. De maatschap laat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

 2. De maatschap begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuelePEP’s, UBO’s en het cliëntenonderzoek dan wel het verscherpte cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen voor een transactie is afgerond en de maatschap geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

 3. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, worden aan de cliënt in rekening gebracht. Deze kosten zijn ook verschuldigd als blijkt dat de maatschap de opdracht niet mag uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 2 Wet op het notarisambt.

 4. Een opdracht geldt als aanvaard nadat het cliëntenonderzoek en – zo mogelijk – het onderzoek naar de herkomst van middelen – is afgerond en:

  • -  de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel

  • -  de cliënt een namens de maatschap op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan

   wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt.

 5. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is

  overeengekomen of anders door de maatschap op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de 
  openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

 6. Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De maatschap betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

 7. De maatschap houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is onder andere te vinden in de door de KNB opgestelde brochure ‘Spelregels voor notarisen consument’ en in de brochure ‘Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het Notariaat’. Deze brochures zijn terug te vinden op www.knb.nl en kunnen op verzoek worden verstrekt.

 8. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Op de dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nlVoor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

  De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

 

 

General terms and conditions

B & L Notarissen in Bergen (N.H.) and Langedijk

General terms and conditions under which services are performed by or on behalf of B & L Notarissen in Bergen (N.H.) and Langedijk).

 1. The notaries together form a partnership and perform their services based on this partnership. This partnership is the contractor. The client is the client: one or more natural or legal persons who instruct the partnership to perform work.

 2. All stipulations of these General Terms and Conditions are also made for the benefit of the partners of the partnership (including the directors of practice companies that are partners of the partnership), candidate civil-law notaries and all other persons who work with, for or on behalf of the partnership. Third parties that have been involved in the execution of the assignment can also invoke these General Terms and Conditions.

 3. Assignments are only accepted by the partnership subject to exclusion of Sections 7:404 Netherlands Civil Code and 7:407 paragraph 2 Netherlands Civil Code.

 4. The partnership's liability is limited to the coverage for which professional liability insurance has been taken out, plus any deductible. The applicable Professional and Code of Conduct contains minimum standards that the insurance must meet.
  If for whatever reason no payment is made on the basis of this insurance, the liability of the partnership is limited to an amount equal to the fee charged for the execution of the assignment in question for the work from which or which caused the damage.

 5. The liability limitation also applies if the partnership is held liable for damage that results directly or indirectly from the malfunctioning of the equipment, software, data files, registers or other matters used by the partnership in the performance of the assignment.

 6. A possible claim for compensation cannot be brought against employees of the partnership, other persons who work for, for or on behalf of the partnership or with whom a partnership has been entered into, nor against directors of legal persons who are responsible for performing the work or with which a partnership has been entered into.

 7. Every right to compensation expires in any case twelve months after the event from which the liability arises directly or indirectly; this does not exclude the provisions of Article 6:89 of the Dutch Civil Code.

 8. If an assignment is given by several persons, each of them is severally and jointly liablefor paying the notary office’s invoice. If the assignment is given by a natural person onbehalf of a legal entity then the assignment is considered to have been given by the natural person as well.

 9. When engaging third parties, the partnership always takes the necessary care into account. The partnership is not liable for shortcomings of engaged third parties. The partnership is deemed to be authorized by the client to accept any liability limitations from third parties on behalf of the client.

 10. The partnership informs the client in a timely and clear manner about the financial consequences of its engagement. The fee is determined on the basis of the hours spent on the assignment multiplied by the hourly rate applied by the partnership, unless agreed otherwise.
  If the partnership performs work as a result of a purchase agreement, the fee will be charged to the parties as agreed by the parties in the purchase agreement. If nothing has been agreed on this, the partnership will charge the buyer the fee.
  The partnership informs the client in time when more costs will be charged than agreed.

The partnership may not charge the costs of its work to another assignment, another

part of the assignment or a person other than the client.

 1. The law on the prevention of money laundering and the financing of terrorism applies to

  the services provided by the partnership. In that context, the partnership is obliged, among other things, to carry out a "client investigation" in connection with the services provided to the client, which investigation includes establishing and verifying the identity; and to report to the Financial Intelligence Unit-Netherlands (FIU-the Netherlands) without knowledge of the parties involved in the assignment if an unusual situation or transaction occurs. The partnership will prevail the legal obligations under the Wwft over the obligation of secrecy under the Notary Act.

 2. The partnership only starts with the execution of an assignment when the investigation into any PEPs, UBOs and the client investigation or the stricter client investigation and the origin of funds for a transaction have been completed and the partnership sees no reasons to refuse service as referred to in Article 21 (2) of the Notary Act.

 3. The costs involved in complying with the Wwft are charged to the client. These costs are also due if it appears that the partnership may not carry out the assignment in connection with the provisions of Article 21, paragraph 2 of the Notary Act.

 4. An assignment is considered accepted after the client investigation and - if possible - the investigation into the origin of resources - has been completed and:

  • -  the assignment has been confirmed by the contractor to the client; or

  • -  the client receives a draft deed drawn up on behalf of the client at the client's

   request or a personal advice is issued.

 5. Invoices must be paid within fourteen days of the invoice date, unless otherwise agreed

  or otherwise stated on or with the account by the partnership. If this period is exceeded, the client is in default.
  The client then owes a default interest (equal to the legal interest) and collection costs. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for Extrajudicial Collection Costs Decree.

  If the client is a legal person or a natural person who is acting in the exercise of his / her profession or business, then as a departure from the aforementioned decision, 15% ofthe outstanding claim will be charged as collection costs, with a minimum of € 250.00.

 6. A claim against the partnership for the payment of money on the basis of the legal act included in a deed cannot be assigned or pledged. On the basis of the notarial professional and behavioral rules, the partnership only pays money to the person who acts as a party to the deed and / or can claim payment on the basis of the legal act included in the deed, except if the above mentioned rules indicate otherwise.

 7. The partnership adheres to all existing professional and behavioral rules. An explanation of these rules can be found, among other things, in the brochure "Rules of the game for notary and consumer" prepared by the KNB and in the brochure "Client investigation and notification obligation in the Notarial Profession". These brochures can be found on www.knb.nl and can be supplied on request.

 8. Dutch law applies to the services and any liability. The notarial complaints and disputes procedure applies to the services. The complaints and disputes procedure can be consulted at www.knb.nl and www.degeschillencommissie.nl.
  Only the Dutch court or the Disputes Committee is competent to settle disputes. The Notarial Disputes Committee will only handle a complaint after the office complaints procedure has been completed.

.

 

TOP