B.V. Oprichten

U wilt een B.V. oprichten. Maar wat is eigenlijk een B.V.?

B.V. staat voor besloten vennootschap en is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Dit houdt in dat de wet de B.V. als zelfstandig 'persoon' aanmerkt.

Een belangrijke reden om te kiezen voor een B.V. is het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Voor de oprichting van een B.V. is een notariële akte vereist.
Bij de oprichting is de notaris vrijwel altijd de coördinerende persoon tussen de cliënt en de verschillende betrokken deskundigen.

Flex-bv

Met de invoering van de Flex-bv op 1 oktober 2012 is het minimum startkapitaal van€ 18.000 vervallen, er kan gekozen worden voor elk willekeurig startkapitaal. Het startkapitaal wordt verkregen door een storting. Dit kan in de vorm van geld, maar ook door inbreng van een onderneming of andere middelen.
Anders dan voorheen is iedereen dus vrij om te bepalen hoe hoog de storting bij de oprichting zal zijn.

Er is geen minimumkapitaal meer, behalve het vereiste, dat ten minste één aandeel van ten minste
€ 0,01 bij de oprichting moet worden geplaatst en volgestort. Elke andere valuta-eenheid is trouwens ook toegestaan.

Voor de oprichting is geen bankverklaring meer nodig. Als er volstorting in natura plaatsvindt – bijvoorbeeld door inbreng van een onderneming – hoeft ook geen accountantsverklaring meer te worden afgegeven.

De Flex-bv maakt de oprichting een stuk eenvoudiger!

Een B.V. heeft altijd aandeelhouders en een directie, één persoon kan echter zowel aandeelhouder als directeur zijn.
De uiteindelijke zeggenschap over en de aanspraak op het vermogen van de B.V. komt toe aan de aandeelhouders.
Wanneer aandelen in een besloten vennootschap worden overgedragen, is de tussenkomst van een notaris door de wet voorgeschreven. Door de tussenkomst van een notaris wil de overheid de rechtszekerheid bevorderen en oneigenlijk gebruik of misbruik van vennootschappen tegengaan.

Het blijft zaak de statuten van de B.V. zorgvuldig te laten opstellen. Het zijn immers de regels van het spel.
Vooral bij samenwerkingsvennootschappen – 'meerdere aandeelhouders' - kunnen er allerlei regelingen in de statuten getroffen worden, die voor de samenwerking belangrijk zijn.

U kunt een BV oprichten met een gestort kapitaal of u uw eenmanszaak inbrengen. Ook een vennootschap onder firma of maatschap kan ingebracht worden in een BV.  

Voor de fiscale aspecten van het oprichten van BV verwijzen wij naar een financieel en fiscaal adviseur. 

En zijn de statuten niet helemaal goed meer? Dan kunnen deze tegenwoordig heel eenvoudig gewijzigd worden.
B&L Notarissen helpen u daar graag bij!

TOP