Pensioen bij niet-rechtspersonen

Pensioen bij niet-rechtspersonen
Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de volgende pensioenregelingen mogelijk:

  1. deelname in bedrijfs- en beroepspensioenfonds (soms verplicht)
  2. gebruikmaken van de mogelijkheid de stakingswinst aan te wenden voor de aankoop van een lijfrente
  3. vorming van een fiscale oudedags-reserve (FOR); dit is alleen mogelijk als het vermogen van de onderneming minimaal gelijk is aan de genoemde reserve, en voor zover niet verplicht wordt deelgenomen in een bedrijfs- of beroepspensioenfonds.
  4. afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Pensioen bij rechtspersonen
Wanneer de ondernemer een BV heeft opgericht is het mogelijk dat de BV aan haar bestuurder/directeur een pensioen toezegt. Zo'n pensioenregeling is onderworpen aan de pensioen- en spaarfondsenwet [PSW]. In die PSW wordt geregeld hoe een pensioentoezegging dient te worden uitgevoerd.
Er zijn drie mogelijkheden:

  • voor de directeur (danwel een andere aan de onderneming verbonden persoon) die tevens houder is van tenminste 10% van de aandelen in de B.V. kent de PSW de mogelijkheid een pensioen in eigen beheer op te bouwen.
  • tot een bedrijfspensioenfonds toetreden
  • een verzekeringsovereenkomst sluiten met een daartoe bevoegde levensverzekeringsmaatschappij.

De pensioenproblematiek en met name de fiscale gevolgen van de gekozen regeling zijn bijzonder ingewikkeld. Een deskundig advies is onontbeerlijk.

TOP