Overdracht van vermogen van het erfrecht

Besparing van erfbelasting kan worden bereikt door het doen van schenkingen en door middel van het huwelijksvermogensrecht.
Naast de huwelijksvorm is het testament een middel om het te heffen erfbelasting te beïnvloeden. Niet alles mag ondergeschikt worden gemaakt aan belastingbesparing. Het is vanzelfsprekend dat ook de langstlevende echtgenoot/partner verzorgd achterblijft en een levensstandaard kan voortzetten zoals hij of zij dat gewend was.

Zo moet met de notaris worden besproken of de langstlevende een redelijk (pensioen)inkomen heeft voor het geval de echtgenoot
die een ouderdomspensioen geniet mocht overlijden. Het weduwen pensioen is afgeleid van het ouderdomspensioen, maar is lager.

Verdere vragen zijn:
Wat zijn de statistisch te behalen leeftijden van de echtgenoten?
Wat zijn de consequenties als een kind in de bijstand zit?
Wat is de waarde van het gemeenschappelijk vermogen en/of de privé-vermogens van de echtgenoten?
Hoe zijn deze vermogens samengesteld en zijn er vermogens-bestanddelen die naar alle waarschijnlijkheid sterk in waarde zullen toenemen?

Rekening houdend met de antwoorden op deze en vele andere vragen kan worden gekomen tot een berekening van het voordeligste testament. Het is zaak tijdig maatregelen te treffen.

Door het testament kan worden voorkomen dat het vermogen onnodig twee keer of vaker vererft en er telkens erfbelasting moet worden betaald.

Hierna worden van drie testamentvormen de fiscale gevolgen besproken.
Dit zijn de ouderlijke boedelverdeling, het vruchtgebruik en het flexibele testament.
Het flexibele testament is de aanduiding voor een combinatie van verschillende testamentsvormen.

TOP