Schenkingsrecht

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over de waarde van de geschonken goederen of van de bevoordeling die de begiftigde geniet. De schenker moet in Nederland wonen wil de Nederlandse fiscus kunnen heffen. De woonplaats van de begiftigde is niet van belang.

De arm van de fiscus is echter lang.
Als een Nederlander emigreert, bijvoorbeeld naar België, dan blijft gedurende 10 jaar na zijn vertrek de Nederlandse fiscus over de schenkingen heffen.

Voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden vrijstellingen. Zo kennen we een jaarlijkse vrijstelling per kind. Ouders kunnen eenmalig aan hun kinderen tussen hun 18e en 40e verjaardag (de vrijstelling vervalt dus om 24.00 uur op de dag dat het kind de leeftijd van 40 jaar bereikt) belastingvrij een hoger bedrag schenken. Deze vrijstelling kan ook met succes benut worden als het kind waaraan wordt geschonken weliswaar 40 jaar of ouder is, maar zijn echtgenoot nog niet.

Voor de aanschaf van een eigen woning of voor de verbouwing van de eigen woning (of voor de bekostiging van een studie) wordt deze vrijstelling dan nog verhoogd naar € 106.671 (tarief 2022). Maar deze vrijstelling zal per 1 januari 2023 verdwijnen.

Schenkingen door of aan twee personen die met elkaar gehuwd zijn, worden bij elkaar opgeteld.
Het heeft dus geen zin een schenking te splitsen in een bedrag aan de zoon en een aan de schoondochter. Schenkingen die in de loop van één kalenderjaar aan een kind zijn gedaan, worden eveneens bij elkaar geteld als ware het één schenking.

Als het al wat oudere schenkers betreft kan het zinvol zijn in december een schenking te doen en in januari daarna. Binnen korte tijd kan dan een aanmerkelijk bedrag worden geschonken en kan twee maal van de tarieven en vrijstellingen gebruik worden gemaakt.

Schenkingen aan kleinkinderen

Niet alleen schenkingen aan kinderen, maar ook aan kleinkinderen kunnen interessant zijn met name als de kinderen het vermogen zelf niet nodig hebben. Het vermogen kan dan een generatie overslaan en wordt bij overlijden van de kinderen niet belast met erfbelasting.

Het kan interessant zijn (als de kinderen daartegen geen bezwaar hebben) om bij testament aan de kleinkinderen te schenken, dat heet dan 'legateren'.

Legaten gelden als aftrekpost in de nalatenschap zodat de kinderen daarover geen erfbelasting verschuldigd zijn.
De kleinkinderen ontvangen een legaat gelijk aan de vrijstelling belastingvrij.

Wie betaalt de schenkbelasting?

Hoofdregel is dat de begiftigden, bijvoorbeeld uw (klein)kinderen schenkbelasting verschuldigd zijn.
Het is ook mogelijk dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Men noemt dit: 'de schenking geschiedt vrij van recht'.

Voor de actuele tarieven en vrijstellingen kunt u contact opnemen met B&L Notarissen.

TOP