Brochures

Scroll voor meer vraag en antwoord.

Veel gestelde vragen

Het eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen, dat is bij wet geregeld. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers. In de regel wijst de koper van het huis de notaris aan.

De notaris is een jurist met veel ervaring op het gebied van onroerend goed. Schakel hem al in voor het opstellen van de koopakte. Hij adviseert u en nodigt beide partijen uit om elkaar de nodige informatie te verschaffen.

Na een overlijden dienen met betrekking tot het vermogen van de overledene een aantal zaken te gebeuren zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht. Het doen van aangifte voor de belastingen en het verdelen van de nalatenschap. De erfgenamen, of indien er een executeur-testamentair is, zullen hier zorg voor dragen.

De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin meestal een aantal zaken vermeld staat. Zoals: wie is voor welk gedeelte erfgenaam, was er een testament, waren er kinderen, was de overledene getrouwd en wie is bevoegd te handelen met de goederen van de overledene?

Om te kijken of er een testament was en of er kinderen zijn achtergelaten informeert de notaris voor het opstellen van de verklaring van erfrecht bij het centraal testamentenregister. Daarna kan de notaris de verklaring opstellen en verklaren dat er wel of geen testament was en of er kinderen achtergelaten zijn.

Een verdeling van de roerende zaken (inboedel, maar ook geld) kunt u zelf maken, voor de verdeling van onroerende zaken (een huis) dient u de hulp in te roepen van een notaris. Deze zal dan een akte van verdeling opmaken zodat het huis eigendom wordt van een van de erfgenamen in plaats van alle erfgenamen.

De notaris neemt uw (mondelinge en/of schriftelijke) verklaring op en legt dit zelf schriftelijk vast, als het eenmaal door de notaris schriftelijk is vastgelegd en voorzien is van handtekeningen, (notaris, testateur, 2 getuigen) plaats en datum, en voorgelezen is in bijzijn van de voornoemde personen, dan spreken we van een rechtsgeldig testament. Het is overigens een verklaring die te allen tijde herroepen kan worden! Het testament moet bij een notaris worden opgemaakt, een testament dat niet bij de notaris is opgemaakt is niet rechtsgeldig (op een enkele uitzondering na). Deze notaris (en zijn eventuele opvolger) bewaart ook het testament.

Ja, ook samenwoners die uit elkaar gaan zullen de gemeenschappelijke bezittingen moeten verdelen. Indien er een samenlevingscontract is, wordt daarin veelal omschreven hoe de verdeling dient plaats te vinden. Als u een gezamenlijke woning heeft welke door één van de ex-partners wordt overgenomen, dient de notaris een ‘akte van verdeling’ op te maken. Door middel van deze akte wordt de woning aan één van hen overgedragen en de ander ‘uitgekocht’.

TOP