Gezamelijk gezag door ongehuwde ouders

Als ouders die niet met elkaar zijn gehuwd of gehuwd zijn geweest gezamenlijk het ouderlijk gezag willen krijgen moeten zij samen een verzoek tot aantekening hiervan in het gezagsregister indienen bij de griffie van het kantongerecht. Deze aantekening wordt alleen geweigerd in de volgende gevallen:

  • een of beide ouders zijn niet bevoegd tot het gezag;
  • geen van de ouders oefent het gezag uit
  • een van de ouders is ontheven of ontzet van het gezag en de andere ouder oefent het gezag uit;
  • er is een voogd die met het gezag is belast;
  • een ouder oefent het gezag al samen met een ander dan de andere ouder uit;
TOP