Erfbelasting en -aangifte

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet erfbelasting (vroeger: erfbelasting). Er zijn wel enige vrijstellingen, die altijd toegepast mogen worden. De echtgenoot of partner heeft een vrijstelling van EUR 616.880,00. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt deze vrijstellinng EUR 19.535,00, voor een invalide kind EUR 58.604,00, voor ouders EUR 46.266,00 en voor overige verkrijgers EUR 2.057,00. Een inwonende mantelzorger kan soms als partner worden aangemerkt en aldus een hoge vrijstelling hebben. Genoemde bedragen gelden voor 2013.

De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Het tarief van de erfbelasting wordt in twee schijven vastgesteld. De eerste schijf loopt tot EUR 118.254 (2013). Hoe meer men erft des te meer erfbelasting moet betaald worden. Het tarief van de erfbelasting bedraagt voor echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen en ongehuwd samenwonenden (mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen) 10 procent over de eerste schijf en 20 procent over de tweede. Voor kleinkinderen bedraagt het tarief in de eerste schijf 18 procent en in de tweede schijf 36 procent. Voor overige erfgenamen is het tarief in de eerste schijf 30 procent en in de tweede schijf 40 procent.

Bepaalde rechtspersonen zijn vrijgesteld, mits ze als algemeen nut beogende instelling (ANBI), culturele instelling (CI), sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of als steunstichting SBBI geregistreerd staan bij de belastingdienst. De belastingdienst heeft wel voorwaarden gesteld aan het zijn van zo'n instelling.

De aangifte voor de erfbelasting moeten de erfgenamen (of moet de executeur) uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden doen. Maar let op, de verschuldigde erfbelasting moet ook binnen acht maanden zijn voldaan, anders wordt er rente verschuldigd.

Voor de belastingaangifte bestaan formulieren die één van de erfgenamen automatisch toegestuurd krijgt. Er zijn twee soorten formulieren: een uitgebreid aangifteformulier-Su en een verkorte versie, aangeduid met de letters Sk. Wordt geen formulier toegestuurd, dan moeten de erfgenamen er zelf achteraan gaan. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden op het moment van overlijden waren. Het kan zijn dat hiervoor taxatierapporten moeten komen, bijvoorbeeld voor onroerende zaken - niet zijnde woonhuizen - of kunstvoorwerpen. De als woning in gebruik zijne onroerende zaken worden naar de WOZ waarde gewaardeerd. Voor een verhuurde woning ligt het iets anders. Voor de waardering van effecten (aandelen en obligaties) geldt de slotnotering van de dag voor het overlijden zoals vermeld in de officiële prijscourant, uitgegeven door AEX-Data Services. Van bijna alle effecten staat hierin de koers vermeld die de erfgenamen voor het recht van successie moeten opgeven.

De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar. Ook de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar. De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor de successiebelasting. Denk hierbij aan de notariskosten, taxatiekosten of de beloning voor de executeur.
Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier stelt de belastingdienst de verschuldigde belasting vast.

TOP