Successierecht en -aangifte

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet sinds 2010 erfbelasting (vroeger: erfbelasting). Er zijn drie tariefgroepen, twee belastingschijven en diverse vrijstellingen.
Het tarief van de erfbelasting bedraagt voor echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen en ongehuwd samenwonenden (mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen) 10 procent in de eerste schijf en 20 procent in de tweede.
Voor kleinkinderen geldt 18 procent respectievelijk 36 procent.
Voor alle andere verkrijgers geldt 30% in de eerste schijf en 40 procent in de tweede.

De belangrijkste vrijstellingen voor de erfbelasting in 2014 zijn die voor de echtgenoot als uitgangspunt: EUR 627.367 en voor een kind/kleinkind: EUR 19.868. De vrijstelling van de echtgenoot wordt wel verminderd met de waarde van een verkregen nabestaandenpensioen (dit wordt pensioenimputatie genoemd), maar bedraagt ten minste EUR 162.071.

Voor rechtspersonen met een goed doel (zogenaamde ANBI's) geldt volledige vrijstelling.

De aangifte voor de erfbelasting moeten de erfgenamen (of moet de executeur) uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden doen. Ook voor deze belastingaangifte bestaan formulieren die één van de erfgenamen automatisch toegestuurd krijgt. Wordt geen formulier toegestuurd, dan moeten de erfgenamen er zelf achteraan gaan. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden op het moment van overlijden waren. Voor de eigen woning geldt de WOZ-waarde. Serviceflats kunnen een uitzondering vormen, daarvoor geldt soms de marktwaarde. Voor de waardebepaling van andere onroerende zaken gelden ook regels.
Ook kunnen taxatierapporten gewenst zijn, bijvoorbeeld voor kunstvoorwerpen. Voor de waardering van effecten (aandelen en obligaties) geldt de slotnotering van de dag voor het overlijden volgens de AEX-Data Services. Van bijna alle effecten wordt de koers vermeld die de erfgenamen voor het recht van successie moeten opgeven.

De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar. Ook de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar. De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor de erfbelasting. Denk hierbij aan de notariskosten, taxatiekosten of de beloning voor de executeur.
Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier stelt de belastingdienst de verschuldigde belasting vast.

TOP